Headshot of Xin Yuan

Xin Yuan

Representative to Europe at Shenzhen European Office,

Featured work